PRIVATLIVSPOLITIK

PRIVATLIVSPOLITIK

Huusmann Media
Lyngby Hovedgade 53C, 2.
2800 Kongens Lyngby
CVR: 32996094

Tel.: +45 60 68 90 98
E-mailadresse: [email protected]

Huusmann Media er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine Persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Når du overgiver informationer om en identificeret eller identificerbar person (“Persondata”) på shop.huusmann.com (“Hjemmesiden”), indsamler og behandler vi Persondataen og har derfor vedtaget denne Privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine Persondata.

For at beskytte dine Persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine rettigheder. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

 

1. VI BEHANDLER DENNE TYPE PERSONDATA OM DIG

1.1 For at kunne handle på Hjemmesiden skal du som minimum oplyse:

• Navn
• Adresse
• E-mailadresse
• Telefon/mobilnummer

1.2 Ovenstående Persondata bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt i op til 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører jf. bogføringslovens § 10, hvorefter op-lysningerne slettes.

 

2. VI INDSAMLER OG OPBEVARER DINE PERSONDATA TIL BESTEMTE FORMÅL

2.1 Vi behandler dine Persondata så vi kan formidle dit køb, hvis du har handlet i vores webshop; så vi kan sende dig vores nyhedsbrev, såfremt du har tilmeldt dig dette; så vi kan administrere konkurrencer som du deltager i.

 

3. VI BEHANDLER KUN RELEVANTE PERSONDATA

3.1 Vi behandler kun de Persondata om dig, som er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, som er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type Persondata om dig, som er relevante for os. Det samme gælder omfanget af Persondataen vi bruger.

 

4. VI BEHANDLER KUN NØDVENDIGE OG RELEVANTE PERSONDATA

4.1 Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de Persondata, som er nødvendige i forhold til at opfylde de på forhånd fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type Persondata, som for vores forretningsdrift er nødvendig at indsamle og opbevare. Typen og omfanget af de Persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

4.2 Vi vil gerne være sikre på, at vi kun behandler Persondata, som er nødvendige for at opfylde de på forhånd fastsatte formål. Derfor er det indlejret i vores it-systemer, at der alene indsamles den datamængde, som er nødvendig. Det sikres også automatisk, at omfanget af behand-lingen ikke er unødigt stort, og opbevaringstiden ikke er for lang.

 

5. VI KONTROLLERER OG OPDATERER DINE PERSONDATA

5.1 Da vores service er afhængig af, at dine Persondata er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine Persondata. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

 

6. VI SLETTER DINE PERSONDATA, NÅR DE IKKE LÆNGERE ER NØDVENDIGE

6.1 Vi sletter dine Persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring. Vi sletter alle dine Persondata, såfremt du anmoder os om det i henhold til punkt 12, medmindre vi er forpligtet eller berettiget i henhold til punkt 1 til fortsat at opbevare dine Persondata.

 

7. VI INDHENTER DIT SAMTYKKE, INDEN VI BEHANDLER DINE PERSONDATA

7.1 Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine Persondata til de formål, som er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et andet lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores eventuelle legitime interesse i at behandle dine Persondata.

7.2 Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Vi sørger for, at det er lige så let af trække dit samtykke tilbage, som at give det. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

7.3 Hvis vi ønsker at anvende dine Persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

 

8. VI VIDEREGIVER IKKE DINE PERSONDATA UDEN DIT SAMTYKKE

8.1 I nogle tilfælde videregiver vi dine Persondata til andre. Persondataen, der overføres, finder kun sted i det omfang og til hvem det er nødvendigt, i henhold til de i punkt 2 oplistede formål.

8.2 Dine Persondata kan videregives til: leverandører, som vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (fx leverandører af tjenester og teknisk support); eller hvis det kræves i henhold til lov, retskendelse eller en anden retlig forpligtelse.

8.3 Da vores forretning vokser, kan vi sælge og erhverve virksomheder eller aktiver. I forbindelse med sådanne transaktioner er kundeinformation generelt en af de mest attraktive forretningsmæssige aktiver. Persondata indsamlet med henvisning til denne privatlivspolitik vil i givet fald blive videregivet til køberen, der erhverver vores virksomhed eller aktiver eller til virksomheder, som vi måtte erhverve. Vi indhenter dit samtykke, inden vi offentliggør dine Persondata til et tredjelandsselskab. Hvis vi videregiver dine Persondata til et tredjelandsparti, sikrer vi os, at deres databeskyttelsesniveau vil opfylde de krav, vi har angivet i denne politik i henhold til gældende lovgivning. Vi stiller krav til, herunder, men ikke begrænset til databe-handling, informationssikkerhed og opfyldelse af dine rettigheder, der er angivet i denne pri-vatlivspolitik.

8.4 Hvis vi overfører dine Persondata til samarbejdspartnere eller andre parter, herunder til mar-kedsføringsformål, indhenter vi dit samtykke og informerer dig om, hvordan dine Persondata vil blive brugt. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for overførsel, og du kan udelukke dig fra markedsføringsanmodninger i CPR-registreringsdatabasen.

8.5 Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi juridisk er forpligtet til at overføre dine Persondata, f.eks. som en del af en indberetning til en myndighed.

 

9. SIKKERHED – VI BESKYTTER DINE PERSONDATA OG HAR INTERNE REGLER OM INFORMATIONSSIKKERHED

9.1 Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, som beskytter dine Persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

9.2 I tilfælde af et sikkerhedsbrud, som resulterer i en for dig høj risiko for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

9.3 For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine Persondata, benytter vi løsninger, som automatisk sikrer, at Persondata kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er ligeledes indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til dine Persondata.

9.4 Vi kan dog ikke garantere, at Persondataen er fuldstændig beskyttet mod personer, der ønsker og lykkes i at bryde vores forsigtighedsforanstaltninger og få adgang til at overføre informa-tion på internettet, f.eks. via e-mail.

 

10. BRUG AF COOKIES

10.1 Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

 

11. INDSIGT – DU HAR RET TIL AT FÅ ADGANG TIL DINE PERSONDATA

11.1 Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke Persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvordan vi anvender dem. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine Persondata, og hvem, som modtager Persondata om dig, i det omfang vi videregiver Persondata i Danmark og i udlandet.

11.2 Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om hvilke Persondata, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

11.3 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

 

12. BERIGTIGELSE ELLER SLETNING – DU HAR RET TIL AT FÅ UNØJAGTIGE PERSONDATA RETTET ELLER SLETTET

12.1 Hvis du mener, at de Persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

12.2 I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine Persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine Persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine Persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

12.3 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine Persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

13. INDSIGELSE – DU HAR RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD VORES BEHANDLING AF DINE PERSONDATA

13.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine Persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for, at vores behandling af dine Persondata hører op.

 

14. DATAPORTABILITET – DU HAR RET TIL AT MODTAGE DINE PERSONDATA

14.1 Du har ret til at modtage de Persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, som vi eventuelt har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler Persondata om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine Persondata. Du har også ret til at overføre disse Persondata til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine Persondata fra os, eller vi vil overføre dine Persondata til pågældende tjenesteudbyder, i et almindeligt anvendt format.

 

15. KONTAKT OS, HVIS DU VIL UDØVE DINE RETTIGHEDER

15.1 Kontakt os på  [email protected]

15.2 Hvis du ønsker at få adgang til dine Persondata, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt, og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

15.3 Såfremt vi ikke giver dig fuldt medhold i din indsigelse, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet ved at følge instruktionerne på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

 

16. HAR DU SPØRGSMÅL?

16.1 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger står øverst på siden.

Huusmann Shop
Kurv0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
preloader